2007.09.21 VBN Nieuwsbrief: Duurzaam natuurherstel in de Westerschelde

Geschreven door RtC

Op 10 september bezochten Tweede Kamerleden de Westerschelde om zich te laten informeren over het zogenaamde 'natuurluik' uit de Westerscheldeverdragen; de Kamer moet daarover binnenkort stemmen. Dit natuurluik is onderdeel van een drietal Verdragen met Vlaanderen over verdieping, veiligheid en natuurherstel van de Westerschelde. Deze zeearm is het laatste deltawater van Nederland waar sprake is van een open verbinding en een natuurlijke overgang van rivier naar zee. Het intergetijdegebied is in omvang (42.000 ha) en vorm (een meergeulensysteem) uniek voor Europa en valt daarmee onder de Vogel- en Habitatrichtlijn. Maar dit natuurgebied is niet gezond. Het ministerie van LNV heeft een herstelopgave geformuleerd voor de Westerschelde; er is minstens 600 hectare nieuwe intergetijde-natuur nodig om de natuur van dit gebied te herstellen. Daarmee krijgt de Westerschelde meer ruimte en bovendien worden overstromingsrisico's bovenstrooms beperkt. Ontpoldering is volgens een groot aantal wetenschappelijke studies ecologisch dé manier om deze 600 hectare te bereiken. Maar daar wringt nu net de schoen. Ook al gaat het hier om minder dan 0,5% van het totale Zeeuwse landbouwareaal, ontpoldering blijkt onbespreekbaar. De discussie over natuurherstel voor de Westerschelde dreigt daarmee te vervallen tot een discussie over middelen; het doel raakt steeds verder buiten beeld. Het is jammer te constateren dat de Kamer hier volop aan meedoet; er werd zelfs geopperd om het Verdronken land van Saeftinghe - bestaande intergetijde-natuur - maar af te graven, zodat daarmee de compensatie geregeld zou zijn. Ook alternatieven elders in de delta, of eilanden voor de kust worden genoemd als oplossing. Alles om maar niet te hoeven ontpolderen, want onteigenen voor natuur is schijnbaar een brug te ver. Hoewel natuurherstel elders in de delta natuurlijk ook zeer gewenst is, voldoet dit niet als compensatie voor het verlies aan intergetijde-natuur. Dat is appels met peren compenseren. Vogelbescherming heeft samen met de andere groene organisaties het kabinet en de Tweede Kamer opgeroepen om het natuurherstel van de Westerschelde zonder verdere stagnatie ter hand te nemen.