2007.09.21 Provinciale Zeeuwse Courant: Ontpolderplan Hedwige is klaar

Geschreven door RtC

ANTWERPEN - Vlaanderen heeft het plan voor de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder en het noordelijk deel van de Prosperpolder klaar. Het getij krijgt toegang tot het gebied van 465 hectare door het graven van twee bressen in de huidige Scheldedijk. De Sieperdadijk langs Saeftinghe en de Hedwigedijk (tussen de twee polders) worden vrijwel geheel verwijderd.

Voordat ontpolderd wordt, moet een nieuwe zeedijk op deltahoogte (met een overstromingskans van eenmaal in de 4000 jaar) worden aangelegd, ten noorden van de gehuchten Prosperdorp en Ouden Doel. Die wordt tussen 12,5 en 13 meter hoog. Bij Ouden Doel buigt de dijk cirkelvorming af, zodat het dorpje en een tiental dijkwoningen op de Zoeten Berm (de huidige oude dijk) niet in de verdrukking komen. Naast de dijkingrepen is voorzien in: rooien van de beplanting, afbreken van wegen, gebouwen en constructies, verplaatsen van een radartoren, bouw van een nieuw (visvriendelijk) gemaal en diverse maatregelen voor natuurinrichting, ontsluiting en recreatie. Uitgangspunt is aanleg van een zo groot mogelijk, duurzaam slik- en schorrengebied. De twee bressen in de zeedijk zijn Schelde-Hedwigebres en Prosperhavenbres genoemd. De natuurmaatregelen bestaan onder meer uit het aanleggen van een krekennetwerk in het gebied. De natuurtypes waarop gemikt wordt zijn slikken, pionierschor, schor en hoger rietschor. Het schor voor de Scheldedijk (en de nieuwe bres) wordt afgegraven; dat van Oude Doel niet. Tussen Scheldeschor en het schor van Ouden Doel wordt een zeer flauwe helling gemaakt, om het hoogteverschil van circa twee meter te overbruggen. Cultuurhistorische waarden krijgen nadruk door een herkenningsteken of monument. Die komen ter hoogte van het voormalige Luysfort, het verdronken dorp Casuele, de Sint-Antoniushoeve en de zuidelijkste grenspaal op de Hedwigedijk. De dijken worden ingericht voor fietsen en wandelen. Onderzocht wordt of het jachthaventje in de Properpolder elders terug kan komen. Het beboeren van het land moet zo lang mogelijk doorgaan. Dat kan in elk geval tijdens de aanleg van de nieuwe zeedijk. De gasdam tussen het Sieperdaschor en het Verdronken Land van Saeftinghe wordt verzwaard. Dit met het oog op aan- en afvoer van vee. Het plan staat in een milieueffectrapport, dat is gemaakt in opdracht van de NV Waterwegen en Zeekanaal. Hierin worden diverse inrichtingsmogelijkheden afgewogen. Het 'meest milieuvriendelijk alternatief' komt als beste uit de bus. Het rapport is goedgekeurd door de dienst Milieueffectrapportage van het ministerie van Leefmilieu, natuur en energie. Er komt nog, voor eind dit jaar, een apart Nederlands milieueffectonderzoek, gekoppeld aan een zogenaamd rijksprojectenbesluit. Dat is in grote lijnen hetzelfde als het Vlaamse milieueffectonderzoek. Wel zit er een rapport over de kosten bij. De provincie Zeeland is initiatiefnemer. Op deze stukken is, in tegenstelling tot in Vlaanderen, inspraak mogelijk. Het onderzoek voor ontpoldering van de Hedwige- en Noord-Prosperpolder is aan Vlaamse zijde afgerond.

Door Rinus Antonisse