2007.09.20 BN De Stem: Ontpolderplan voor Hedwige is klaar

Geschreven door RtC

ANTWERPEN - Vlaanderen heeft het plan voor de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder en het noordelijk deel van de Prosperpolder klaar. Het getij krijgt toegang tot het gebied van 465 hectare door het graven van twee bressen in de huidige Scheldedijk. De Sieperdadijk langs Saeftinghe en de Hedwigedijk (tussen de twee polders) worden vrijwel geheel verwijderd.

Voordat ontpolderd wordt, moet eerst een nieuwe zeedijk op deltahoogte (met een overstromingskans van eenmaal in de 4000 jaar) worden aangelegd, ten noorden van de gehuchten Prosper en Oude Doel. Die wordt tussen 12,5 en 13 meter hoog. Bij Oude Doel buigt de dijk cirkelvorming af, zodat het dorpje en een tiental dijkwoningen op de Zoeten Berm (de huidige oude dijk) niet in de verdrukking komen. Naast de dijkingrepen is voorzien in: rooien van de beplanting, afbreken van wegen, gebouwen en constructies, verplaatsen van een radartoren, bouw van een nieuw (visvriendelijk) gemaal en diverse maatregelen voor natuurinrichting, ontsluiting en recreatie. Uitgangspunt is aanleg van een zo groot mogelijk, duurzaam slik- en schorrengebied. De twee bressen in de zeedijk zijn Schelde-Hedwigebres en Prosperhavenbres genoemd. De natuurmaatregelen bestaan onder meer uit het aanleggen van een krekennetwerk in het gebied. De natuurtypes waarop gemikt wordt zijn slikken, pionierschor, schor en hoger rietschor. Het schor voor de Scheldedijk (en de nieuwe bres) wordt afgegraven; dat van Oude Doel niet. Tussen Scheldeschor en het schor van Oude Doel wordt een zeer flauwe helling gemaakt, om het hoogteverschil van circa twee meter te overbruggen. Cultuurhistorische waarden krijgen nadruk door een herkenningsteken of monument. Die komen ter hoogte van het voormalige Luysfort, het verdronken dorp Casuele, de Sint-Antoniushoeve en de zuidelijkste grenspaal op de Hedwigedijk. De dijken worden ingericht voor fietsen en wandelen. Onderzocht wordt of het jachthaventje in de Properpolder elders terug kan komen. Het beboeren van het land moet zo lang mogelijk doorgaan. Dat kan in elk geval tijdens de aanleg van de nieuwe zeedijk. De gasdam tussen het Sieperdaschor en het Verdronken Land van Saeftinghe wordt verzwaard. Dit met het oog op aan- en afvoer van vee. Het plan staat in een milieu-effectrapport, dat is gemaakt in opdracht van de NV Waterwegen en Zeekanaal, afdeling Zeeschelde. Hierin worden verschillende inrichtingsmogelijkheden beoordeeld en tegen elkaar afgewogen. Het zogeheten 'meest milieuvriendelijk alternatief' komt als beste uit de bus. Het rapport is goedgekeurd door de dienst Milieueffectrapportage van het Vlaamse ministerie van leefmilieu, natuur en energie. Er komt nog een apart Nederlands milieu-effectonderzoek, gekoppeld aan een zogenaamd rijksprojectenbesluit. Daarin wordt aandacht besteed aan de kosten van het plan. De plannen voor ontpoldering van de Hedwigepolder liggen kant en klaar. Twee bressen in de Westerscheldedijk moeten zorgen voor getijdewerking.

Door Rinus Antonisse